Σύνδεσμοι

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και Συναφείς Μέθοδοι

Γενικά

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών - Correspondence Analysis

Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες - Hierarchical Cluster Analysis

Διάφορα