Υλικό Μαθήματος

Εβδομάδα 1 – Πληροφορίες για το μάθημα

Εβδομάδες 2 και 3 – Βασικές Έννοιες Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής

Εβδομάδες 4 και 5 – Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διασποράς

Εβδομάδες 6 και 7 – Η Κανονικη Κατανομή

Εβδομάδες 8 και 9 – Συσχέτιση
Animation για τον δείκτη συσχέτισης του Pearson

Εβδομάδα 10 – Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της Μέτρησης

Εβδομάδα 11 – Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Εκπαιδευτική Έρευνα

Συμμετοχή σε Έρευνες (10% της συνολικής βαθμολογίας)

*** Η συμμετοχή σε έρευνες θα είναι δυνατή μέχρι τις 31/01/2018. ***

Έρευνα Άγχους για τα Μαθηματικά

Έρευνα για στερεότυπα απέναντι σε κοινωνικές ομάδες (Φάση Α΄)

Έρευνα για τον επιπολιτισμό (προστέθηκε 01/01)

Έρευνα για τα στερεότυπα απέναντι σε εθνοτικές ομάδες (προστέθηκε 10/01)

Έρευνα για τη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (νέα έρευνα φοιτήτριας του ΕΚΠΑ, προαιρετική συμμετοχή)

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε στις 21/01/2018 (21:32)